Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice Zoekse Loop

Artikel 1 – Definities

1.1   Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice Zoekse Loop, hierna te noemen HUS Zoekse Loop, ingeschreven in het Handelsregister met Kamer van Koophandel – nummer 59752904.

1.2   Opdrachtgever: de hondenbezitter die het opdrachtformulier heeft ondertekend.

1.3   Opdracht: het uitlaten en/of opvangen van de hond(en) van de opdrachtgever.

1.4   Opdrachtformulier: De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond(en) van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

1.5   Hond(en): de hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

2.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ….

2.3 Op alle overeenkomsten evenals de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.4 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in welke vorm dan ook, is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitlaat- of oppashonden op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.

2.6 De hond van de opdrachtgever dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s ( “Hier”, “Zit” en “Af”) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

2.7 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee met een groepswandeling. Honden tussen de 3 en 6 maanden kunnen na overleg meegaan, echter wel op een zodanig aangepaste wijze dat overbelasting van spieren en gewrichten wordt voorkomen.

 

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 De hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting evenals inenting tegen kennelhoest. Een kopie hiervan moet in het bezit zijn van de opdrachtnemer. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen.

3.2 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

3.3 De opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en), op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen. Opdrachtnemer zal altijd eerst contact met opdrachtgever proberen op te nemen voor overleg.

 

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk tegenover opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen, worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.4 Opdrachtgever verplicht zich er voor te zorgen dat HUS Zoekse Loop toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt.

4.5 De hond(en) moet(en) opgenomen zijn in de eigen WA-verzekering van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft als eigenaar van de hond(en) dus te allen tijde aansprakelijk voor de door de hond(en) aangerichte schade.

4.6 Opdrachtgever wordt – indien nodig – door HUS Zoekse Loop op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van HUS Zoekse Loop valt.

4.7 Bij verhindering dient de opdrachtgever tijdig voor het uitlaten (minimaal 12 uur van te voren) af te melden. Afmeldingen die niet 12 uur van te voren zijn doorgegeven, worden volgens normaal tarief in rekening gebracht en kunnen niet worden ingehaald.

4.8 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn.

4.9 opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met inachtneming van één maand op te zeggen.

 

Artikel 5 – Rechten en plichten van HUS Zoekse Loop

5.1 HUS Zoekse Loop zal de hond(en) altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

5.2 HUS Zoekse Loop laat de hond(en) bij een groepswandeling ongeveer 1 uur uit. Dit is exclusief de reistijd

5.3 Opdrachtgever wordt door HUS Zoekse Loop op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond(en) gedurende de tijd dat deze onder toezicht van opdrachtnemer valt(vallen).

5.4 Mocht er tijdens de wandeling onverhoopt toch iets met de hond(en) gebeuren, dan heeft HUS Zoekse Loop naar eigen inzicht het recht de hond(en) naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de opdrachtgever. Uiteraard wordt deze zo spoedig mogelijk ingelicht.

5.5 HUS Zoekse Loop heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen / wandelingen te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind e.d.

5.6 HUS Zoekse Loop dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, re reinigen en te desinfecteren.

5.7 De eventuele sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door HUS Zoekse Loop met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond(en). Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond(en) en eventueel het klantnummer.

5.8 HUS Zoekse Loop heeft te allen tijde het recht tot  eenzijdige opzegging van de overeenkomst.

5.9 Opdrachtgever kan iedere werkdag gebruik maken van de diensten van HUS Zoekse Loop. In overleg ook op zaterdagen, zondagen en op feestdagen. Hiervoor gelden andere tarieven dan die voor door de week.

5.10 HUS Zoekse Loop is een aantal weken per jaar gesloten vanwege vakantie. Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheidsstelling

6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door HUS Zoekse Loop of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betrokken honden gedeeld.

6.2 HUS Zoekse Loop is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis ven de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij HUS Zoekse Loop aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

6.3 HUS Zoekse Loop is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze en/of natte hond. Uiteraard probeert HUS Zoekse Loop de hond zo schoon en droog mogelijk terug te brengen.

6.4 Indien aansprakelijkheid van HUS Zoekse Loop voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.

6.5 HUS Zoekse Loop is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, autopech en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor HUS Zoekse Loop aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. HUS Zoekse Loop zal alles doen om vervanging te regelen bij ziekte of bij autopech vervangend vervoer te verzorgen.

6.6 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij HUS Zoekse Loop opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6.7 HUS Zoekse Loop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal HUS Zoekse Loop vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond terug te vinden.

6.8 HUS Zoekse Loop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke de hond tijdens de wandeling en reistijd op zou kunnen lopen.

6.9 De opdrachtgever van de hond(en) (dieren) moet een WA-verzekering hebben afgesloten waarbij de honden van de opdrachtgever volwaardig zijn meeverzekerd. Indien HUS Zoekse Loop aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaat–,  en opvangbedrag van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Schade en verzekeringen

7.1 Opdrachtgever van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

 

Artikel 8 – Betalingen

8.1 Alle prijzen weergegeven zijn exclusief 21% BTW.

8.2 HUS Zoekse Loop is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.

8.3 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient op de eerste dag van de opdracht contant te worden voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van HUS Zoekse Loop, anders zal HUS Zoekse Loop niet de service kunnen verlenen.

8.4 De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk 12 uur voor het uitlaten van de hond(en) door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd, wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht.

 

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

 

De algemene voorwaarden van HUS Zoekse Loop zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Breda onder nummer: